Az adatvédelem napja: az egyének magánélethez való jogának biztosítása

Napjainkra könnyebbé és gyorsabbá vált az információcsere a világ különböző részei között. Megeshet, hogy valaki egy németországi honlapon tárolt szoftver segítségével hozza létre személyes adatokat is tartalmazó dokumentumait (emailjeit, fényképeit, elektronikus naptárát), ezeket az adatokat Indiában dolgozzák fel, Lengyelországban tárolják, majd egy olasz állampolgár fér hozzájuk Spanyolországban. Az egész világra kiterjedő információáramlás ilyen gyors ütemű növekedése komoly kihívást jelent az egyének személyes adataik tiszteletben tartásához való jogának biztosítása szempontjából. A polgárok a munkájuk során, hatósági ügyintézés közben, árucikkek vagy szolgáltatások vásárlásakor, utazásaik alkalmával vagy az interneten böngészve nap mint nap kerülnek olyan helyzetbe, amikor személyesen érinti őket az adatvédelem problémája, ideértve annak határon átnyúló dimenzióját is. Az adatvédelem napján – az Európa Tanács és az Európai Bizottság egyesült erővel igyekszik előmozdítani az adatvédelemhez való alapvető jog érvényesülését.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az évenként megtartott adatvédelmi nap esélyt biztosít a polgároknak annak megértésére, hogy milyen rájuk vonatkozó személyes adatok gyűjtése és feldolgozása folyik és mi ennek a célja, illetve milyen jogok illetik meg őket az adatfeldolgozással kapcsolatosan.

Az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai több mint 15 évre tekintenek vissza. Kiállták az idők próbáját, de immár eljött az ideje a korszerűsítésüknek, hogy minden tekintetben megfeleljenek az új technológiai környezetnek. Az Európai Bizottság az idei évben javaslatokat tesz majd az 1995. évi adatvédelmi irányelv módosítására.

„Demokráciáink számára létfontosságú a hatékony adatvédelem, amely más alapvető jogok és szabadságok alapjául is szolgál” – jelentette ki Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Egyensúlyt kell teremtenünk az adatvédelemmel kapcsolatos szempontok és a gazdasági lehetőségek kialakítását elősegítő szabad információáramlás között. E kérdések megoldására törekszem az EU adatvédelmi irányelvének 2011-re tervezett korszerűsítését célzó javaslataink révén.”

A mai napon ünnepeljük az Európa Tanács az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményének (a továbbiakban: 108. egyezmény) 30. évfordulóját.

„Az információtechnológia rohamos fejlődésével együtt járó kihívásokkal szembesülve a magánélethez való jog biztosítása fontosabb, mint valaha. Az adatvédelmi egyezmény csaknem harminc éven keresztül e jog biztosításának kulcsfontosságú eszköze volt – és ahhoz, hogy további harminc évre az maradhasson, most kiigazításokra szorul” – nyilatkozta Thorbjørn Jagland főtitkár, majd hozzátette: „Egy olyan, igazán nemzetközi keretre van szükségünk, amely az emberi jogokon alapul, rugalmas, átlátható és mindenre kiterjed.”

Az utóbbi években a magánélet tiszteletben tartásával és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések szinte le sem kerültek az újságok címlapjairól. A technológia robbanásszerű fejlődésnek indult, és gyökeres változást jelentett, hogy immár az árucikkek és szolgáltatások vásárlása is a személyes adatok felhasználásával történik. Ez különösen az internetes környezetre vonatkozik – a banki szolgáltatásoktól és az utazástól egészen a közösségi oldalakig. A társadalmunk biztonságának szavatolásához úgyszintén szükséges a személyes adatok megosztása.

Előzmények

Az EU 1995. évi adatvédelmi irányelve

A Bizottság 2010. november 4-én bemutatta az uniós adatvédelmi szabályok erősítésére irányuló stratégiáját (IP/10/1462 és MEMO/10/542). E stratégia célja a magánszemélyek adatainak védelme valamennyi szakpolitikai területen – köztük a bűnüldözés területén is –, a vállalkozásokat terhelő bürokrácia csökkentése, valamint az adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának biztosítása. E politikai felülvizsgálathoz a Bizottság az EU 1995. évi adatvédelmi irányelvének átdolgozására irányuló nyilvános konzultáció eredményeit fogja felhasználni.

Az EU adatvédelmi szabályainak (az 1995. évi 95/46/EK adatvédelmi irányelv) célja, hogy védje a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen az adatvédelemhez való jogot, valamint az adatok szabad áramlását. Ezen általános adatvédelmi irányelvet egyéb jogforrások is kiegészítették, ilyen volt például a hírközlési ágazatban az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv. Speciális szabályok léteznek a személyes adatoknak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében érvényesülő védelmére vonatkozóan is (2008/977/IB kerethatározat).

A személyes adatok védelméhez való jogot az EU Alapjogi Chartájának 8. cikke és a Lisszaboni Szerződés is kifejezetten elismeri. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke jogalapot biztosít az adatvédelmi szabályok elfogadásához az uniós jog hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan.

Az Európa Tanács adatvédelemmel kapcsolatos fellépése

Az Európa Tanács 108. egyezményét 1981-ben nyitották meg aláírásra. Azóta már 43 európai állam referenciadokumentumának számít, és az egyetlen olyan nemzetközi, jogilag kötelező erejű eszköz, amely az egész világon alkalmazható. Az egyezményhez csatlakozhat a világ bármely országa, amely rendelkezik az előírt adatvédelmi jogszabályokkal.

Az egyezmény számos, egyetemesen elfogadott alapelvet és jogilag kötelező erejű normát határoz meg. Technológiai szempontból semleges rendelkezései védelmet nyújtanak a magán- vagy közintézmények által a magánélet sérelmére elkövetett cselekedetekkel szemben. Az egyezmény jogi keretet biztosít a személyes adatok átadásához azon országok között, amelyek az okmányt megerősítették, valamint a többoldalú együttműködés fórumaként szolgál az egyenlő feltételeket élvező részes államok számára.

Az egyes országok megoszthatják egymással elképzeléseiket és bevált gyakorlataikat, hogy aztán együttesen új normákat dolgozzanak ki. 2001-ben a 108. egyezményt egy kiegészítő jegyzőkönyvvel látták el, amely a felügyeleti hatóságokra és a határon átnyúló adatáramlásra terjed ki.

Azért január 28-át választották az adatvédelem napjául, mert ez a nap a 108. egyezmény megkötésének évfordulója. Ebben az évben az Európa Tanács az adatvédelem napját egybeköti azon konzultáció elindításával, amelynek célja a 108. egyezmény korszerűsítése, valamint az adatvédelmi szabványok további javítása nem csupán Európában, hanem az egész világon.

További információk

Tekintse meg vagy töltse le a Bizottság adatvédelemről és közösségi oldalakról szóló videoklipjét, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Az adatvédelem napja:

http://www.data-protection-day.net

Európa Tanács: Adatvédelem

http://www.coe.int/dataprotection/

Európai Bizottság: Adatvédelem

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Forrás: EU Bizottság